Pomagamy dzieciom w Afryce i na innych kontynentach dołącz do nas

+48 58 520 30 50

http://www.maitri.pl

Nazwa i znak Ruchu są związane z jego charyzmatem. Pełna nazwa Ruchu to: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”.  Ruch  jest federacją wspólnot osób świeckich działających przy parafiach kościoła katolickiego w kilku miastach w Polsce i w Czechach.

„Solidarność” według nauczania Jana Pawła II jest cnotą chrześcijańską ściśle związaną z miłością. Obejmuje wszystkich, poczynając od najbiedniejszych, gdyż świat cierpienia wzywa do solidarności i wspólnoty. Solidarność skłania do przemiany sposobu życia i dzielenia się opartego na zasadzie, że dobra stworzone przeznaczone są dla wszystkich. Ów duch solidarności oznacza również otwarcie się na dialog. „Jesteśmy przeto powołani do tego, aby podstawową solidarność rodziny ludzkiej uznać za zasadniczy warunek współżycia na tej ziemi” (Jan Paweł II, „Orędzie na XX Światowy Dzień Pokoju”; „Sollicitudo rei socialis”).

Słowo „maitri (przyjaźń) zostało przyjęte jako sanskryckie określenie najbliższe znaczeniu miłości współczującej i nie stawiającej barier. Przyjęcie w nazwie ruchu słowa pochodzącego z języka tych ludzi, którym uczestnicy Ruchu pomagali od samego początku, ma wskazywać na szacunek dla nich samych jak i dla ich dóbr duchowych i moralnych, społecznych i kulturalnych „odbijających promień Prawdy oświecającej wszystkich ludzi” (por. DRN 2).

Maitri – przyjaźń” i „solidarność to dwa oblicza miłości, która osiąga swoją pełnię w wymianie. Jak pisał Ojciec św.: „miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jednostronnym. […] Musimy stale oczyszczać wszelkie nasze działania i intencje działań, w których miłosierdzie bywa rozumiane i praktykowane w sposób jednostronny: jako dobro czynione drugim. […] Jeżeli tej dwustronności, tej wzajemności brak wówczas […] nie dokonało się jeszcze w pełni to nawrócenie, którego drogę ukazał nam Chrystus swoim słowem i przykładem aż po krzyż” (Jan Paweł II, „Dives in misericordia”, 14).

O znaczeniu słowa ,,maitri” na prośbę założyciela Ruchu „Maitri” pisał o. Marian Żelazek SVD, misjonarz pracujący w Indiach :

Gdy po raz pierwszy jako misjonarz w Indiach wyczytałem słowo ,,maitri” byłem mile zaskoczony. Zaraz przyszedł mi na myśl zespół ludzi, dążących do wysokiego celu, ażeby zacieśnić stosunki do drugiego człowieka na zasadzie uszanowania, zrozumienia i solidarności. Bo ,,maitri” znaczy miłość, która uzewnętrznia się w przyjaźni. Słowo to pochodzi z sanskrytu i oznacza po prostu przyjaźń. Mitro – przyjacielu – odezwę się do człowieka, który jest mi bardzo bliski. Gdy młodzi ludzie z Polski przybrali sobie nazwę ,,maitri” dla swojego ruchu, nie mogli wybrać lepszej nazwy (…). Gdybyśmy chcieli szukać odpowiedniego wyrazu w naszym znanym nam słownictwie – najlepszym odpowiednikiem byłaby ,,caritas”. Pan Jezus powiedział: ,,wy jesteście przyjaciółmi moimi” w języku Orija – „moro mitro”. (…)

Znakiem Ruchu jest uskrzydlona dłoń. Inspiracją do przyjęcia tego znaku przez pierwszych uczestników Ruchu stały się teksty biblijne, w których wyciągnięta ręka lub skrzydła symbolizują Bożą pomoc i opiekuńczą obecność. „Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł” – woła do Boga Psalmista. Pismo św. mówi też o rękach ludzi wyciągniętych do najbiedniejszych. Znak Ruchu oparty o te obrazy symbolizuje również otwartość uczestników oraz chęć wyciągnięcia przyjaznej, solidarnej dłoni, będącej przedłużeniem dobrej ręki Boga z pomocą ku ubogim ludziom żyjącym daleko.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola